Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 1. U bent welkom vanaf 16.00 uur op de aankomstdag en u wordt verzocht op de vertrekdag de gite/tent(s) voor 10.00 uur te verlaten.
 2. Het is niet toegestaan in de gites of in de lodgetenten te roken.
 3. Huisdieren kunnen wij helaas niet toelaten in verband met reeds aanwezige dieren op ons terrein.

Betaling

 • 25% van het boekingsbedrag dient te worden aanbetaald binnen 8 dagen na boeking.
 • Eerst na ontvangst van de aanbetaling is de boeking definitief.
 • Het restant van het boekingsbedrag (75%) dient uiterlijk 8 weken voor de aankomst-datum te worden voldaan.

Annulering

 1. Tot 12 weken voor aanvang van het geboekte verblijf kun je kosteloos annuleren je betaald alleen de administratie kosten van 16 euro.
  De aanbetaling zal in dat geval worden teruggestort min aftrek van 16 euro administratie kosten.
 2. Bij annulering tussen 12 weken en 4 weken voor aanvang van het geboekte verblijf is 25% van het boekingsbedrag verschuldigd plus de administratiekosten van 16 euro
 3. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van het geboekte verblijf is het gehele boekingsbedrag verschuldigd.
 4. Het verkorten van het verblijf wordt gezien als gedeeltelijke annulering. Het gehele boekingsbedrag over de aanvankelijk gereserveerde periode is verschuldigd.
 5. Wij raden je aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de boeking / reservering en het verblijf op Domaine Malpas

Prijzen

Prijzen zoals vastgelegd in de reserveringsovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend. Aan deze prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten / wijzigingen onder voorbehoud.

Bevestiging van je reservering / boeking en betaling

Domaine Malpas neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Domaine Malpas behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van redenen – een reservering te weigeren.

Wisseldag, aankomst en vertrekdag

Huurperiode hoogseizoen

In het hoogseizoen je een lodgetent of gîte huren voor minimaal één week, van zaterdag tot zaterdag of van zondag tot zondag.

Huurperiode laagseizoen

Buiten het hoogseizoen kan in overleg een uitzondering worden gemaakt, waarbij je de gîte of Lodgetent ook voor een kortere of langere periode kunt huren.

Je dient de gite of Lodgetent opgeruimd en ‘bezemschoon’ op te leveren (afwas schoon en opgeruimd in de kast; ijskast schoon en leeg; meubels op hun oorspronkelijke plaats). Deze werkzaamheden dienen door de huurder te worden uitgevoerd.

Bij in gebreke blijven, krijg je hiervan binnen een week bericht er worden de kosten verhaald.

Domaine Malpas heeft altijd het recht de verhuurde accommodatie(s) te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten.

Het is de huurder, medehuurder(s) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Bezoek

Het is niet toegestaan meer personen te laten overnachten dan waarvoor de lodgetent of gîte is ingericht. Voor bezoek geldt dat bezoek overdag en in de avond niet mag leiden tot meer dan een dubbele bezetting. De huurder van Domaine Malpas is persoonlijk verantwoordelijk voor het aanmelden van hun eigen bezoeker(s) bij de eigenaren.

Zwembad

In verband met veilligheid mogen kinderen onder de 12 jaar of zonder zwemdiploma zich zonder begeleiding van een volwassene niet in het zwembad begeven. Ouders en /of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen die niet kunnen zwemmen zwembandjes en/of een zwemvestje dragen. Hierbij dient altijd een volwassene aanwezig te zijn.

Aansprakelijkheid


A) Domaine Malpas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

 1. ongeval, diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op Domaine Malpas en/of inbr / de accommodatie of de aangeboden faciliteit/voorziening. Hieronder vallen ook de zaken die door de gasten op het terrein of in de accommodatie zijn achtergelaten.
 2. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het terrein en/of in de accommodatie.
 3. mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
 4. ongemak en/of overlast, welke buiten de verantwoordelijkheid van Domaine Malpas door derden wordt veroorzaakt.
 5. gevolgen van deelname aan activiteiten georganiseerd op het terrein.
 6. als zodanig herkenbare (druk)fouten en vergissingen die vermeld zijn op de website of anderszins.
 7. Storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
 8. gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht zoals Corona
 9. tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Domaine Malpas

B) De huurder vrijwaart Domaine Malpas voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van de huurder en/of van zijn medereizigers en/of van andere gasten die zich door het toedoen of ten behoeve van de (mede)huurder op Domaine Malpas bevinden.

C) De (mede)huurder en/of zijn gast(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die bij Domaine Malpas en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf. Daaronder valt onder meer maar niet uitsluitend, schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf of derden die zich door hun toedoen op het terrein bevinden en/of schade die is veroorzaakt door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. Eventuele schade dient door de (mede)huurder en/of zijn gast(en) onmiddellijk gemeld te worden bij de receptie en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij aantoonbaar is dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van (een van) hen. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voort- vloeien, zowel van hemzelf als van alle aangemelde personen.

Schade

Het is niet toegestaan moedwillig onze eigendommen te beschadigen. Wanneer onverhoopt iets per ongeluk beschadigd wordt, rekenen we erop dat je dit meldt en de gemaakte kosten zal vergoeden.

Voor schade, letsel, vermissing, diefstal, ongelukken en incidenten waarbij huurders en/of bezoekers van voornoemnde huurder betrokken zijn tijdens hun verblijf kan Domaine Malpas geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Achtergebleven (waardevolle) gevonden voorwerpen
Achtergebleven voorwerpen kunnen in overleg worden opgestuurd.

Covid 19 / Corona

Bij het aanvaarden van de boeking aanvaard de huurder automatisch de volgende regels mbt Covid 19 / Corona.
De huurder is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van afstand, het zich houden aan de hygiëne maatregelen ed. Wanneer er voor de aanvang van de huurperiode op Domaine Malpas een vermoeden is bij de huurder van een besmetting met Covid dan zal de huurder moeten annuleren en aanspraak moeten doen op zijn of haar annuleringsverzekering.

Mocht de reservering geen doorgang kunnen vinden door een negatief reisadvies voor Frankrijk of de regio Aveyron dan geven wij een voucher af die huurder binnen een periode van 24 maanden kan inleveren. Wij geven geen geld terug met uitzondering in uitzonderlijke gevallen.

Zorgvuldigheid website Domaine Malpas, beperking aansprakelijkheid: Domaine Malpas besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Domaine Malpas is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid constateren, deze verbeteren. Met de tekst en foto’s © op de website proberen wij een zo oprecht en getrouw mogelijk beeld van de werkelijkheid te geven. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Wijzigingen in aanbod, prijzen of andere informatie op deze website zijn ten allen tijde voorbehouden aan de eigenaren.